Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ VII

Δύο ιππείς με τα άλογά τους, που τρέχουν σε καλπασμό, βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, ελαφρά προπορευόμενος ο αριστερός (13) που αποδίδεται σε δεύτερο επίπεδο και επικαλύπτεται κατά το ήμισυ από τον δεξιό (14). Πάνω από τον κοντό χιτώνα φορούν ο μεν πρώτος χλαμύδα, ο δε δεύτερος δορά ζώου που ανεμίζει έντονα προς τα πίσω. Έχουν την ίδια περίπου στητή στάση και το βλέμμα προς την ίδια κατεύθυνση, προς το τέρμα. Εντύπωση προκαλεί η διαφορετική χαίτη των αλόγων με θυσάνους ακατάστατους του αριστερού αλόγου, καλοχτενισμένη του δεξιού.

Block W VII

Two horsemen mounted, their horses side by side with the left-hand horse (13) on a lower relief-level and slightly ahead, half concealed by the figure to the right (14). Over the short chiton worn by each, the first rider wears a chlamys, the second is wrapped in an animal skin that billows out behind him. They have the same restrained stance and they look in the same direction, toward the goal. Striking is the difference in the horses’ manes with irregular tufts on the left-hand horse and a well-combed mane on the horse to the right.
You need to upgrade your Flash Player.