Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ III

Η σκηνή θυμίζει μιαν αντίστοιχη στον λίθο XII με τον ίππο στο μέσον και τρεις μορφές διατεταγμένες γύρω του, κατά τρόπο ώστε να αποτελεί μιαν ανάπαυλα στην κίνηση της πομπής. Στο μέσον ένα άλογο στέκει ήρεμο προς τα αριστερά, ανάμεσα στον αναβάτη του (4) και τον υπηρέτη (6) που στέκεται προς τα αριστερά γυμνός με τα πόδια σταυρωμένα και συζητάει με τον γενειοφόρο επόπτη (5) που στέκεται δίπλα στον ίππο, στην πίσω μη ορατή πλευρά του. O τελευταίος (5) εικονίζεται κατενώπιον με στραμμένο το κεφάλι προς τα δεξιά, ενώ τεντώνει προς τα αριστερά το δεξί του χέρι, με το οποίο είτε πιάνει και αυτός τα χαλινάρια του αλόγου που τα κρατάει γερά ο αναβάτης (4) με το αριστερό του χέρι, είτε δίνει κάποιο παράγγελμα. Φοράει ιμάτιο που τυλίγει το κάτω μέρος του κορμού και τον πήχη του αριστερού χεριού που φέρεται λυγισμένο στο ισχίο του. Ο αναβάτης (4) εικονίζεται να στέκει κατενώπιον στο αριστερό σκέλος έχοντας άνετο το δεξί, με τη χλαμύδα και τον πέτασο στην πλάτη. Έχει στραμμένο το κεφάλι προς τα αριστερά, σε αντίθετη δηλαδή κατεύθυνση από τα ανυψωμένα προς τα δεξιά χέρια του, με τα οποία είτε προσπαθεί να δέσει ταινία στο κεφάλι του, είτε απασχολείται με τα χαλινάρια του αλόγου του. Η στάση του μοιάζει με των μορφών XVI (30), XII (22) & V( 9). O H. von Heintze συσχετίζει τη σκηνή με τη δοκιμασία, την εξέταση δηλαδή της ικανότητας του ίππου και του αναβάτη. Θαυμάζει κανείς την απόδοση της ανατομικής διάπλασης των σωμάτων των μορφών, αλλά και εκείνης του περήφανου ζώου, του οποίου τα πίσω πόδια δείχνουν κάποια νευρικότητα.

Block W III

The scene is reminiscent of a corresponding one on block XII with the horse in the middle and three figures placed around it, so as to interrupt the forward movement of the procession. A horse, facing left, stands quietly between his rider (4) and the servant (6) who stands facing left, nude and with his legs crossed. He is discussing something with the bearded overseer (5) who stands beside the horse, on his invisible proper right side. The overseer (5) is depicted frontally with head turned back to the right. His right arm is stretched out to the left and he too is either grasping the bridle as does the rider (4) with his left hand or else he is giving a command. He wears a himation which is wrapped around the lower part of his body and left forearm. The rider (4) is depicted frontally, his weight leg the left, his right leg free, and he wears a chlamys and petasos which hang behind him.His head is turned toward the left in a direction opposite to that of his raised arms with which he is either trying to place a band on his horse’s head or to arrange the horse’s bridle. His pose is like that of the figures XVI (30), XII (22) and V (9). H. von Heintze connects the scene with the «passing muster» (dokimasia) , the testing of both horse and rider’s capability. The rendering of the musculature of the bodies of the figures is a marvel; so too that of the proud horse, whose hind legs bespeak a certain nervousness.
You need to upgrade your Flash Player.