Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ XIV

Δυο ιππείς (26 & 27) που πατούν σε χαμηλούς βράχους προσπαθούν να συγκρατήσουν ένα άλογο που προφανώς έχει αφηνιάσει και έχει γυρίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση της πομπής. Παρά τις έντονες αποκρούσεις και φθορές είναι θαυμαστή η απόδοση της έντασης, με τον χιασμό των κινήσεων και της στάσης των σωμάτων των ιππέων και του αλόγου που αναπηδά στα πίσω του πόδια. Οι λίθοι XIV & XV βρίσκονται ακριβώς πάνω στο τελευταίο μετακιόνιο του οπισθονάου, όπου ο θεατής βλέπει μια ήρεμη και μια κινημένη σκηνή.

Block W XIV

Two horsemen, standing on low rocks, try to restrain a horse that has evidently bolted and turned around against the course of the procession. Despite the many breaks and damage, the rendering of tension is clearly extraordinary, with the chiasmos of movement and suspense between the bodies of the horsemen and the horse itself rearing on its hind legs. Blocks XIV and XV are precisely above the last intercolumniation of the opisthonaos, where the viewer sees together scenes of quiet and of action.
You need to upgrade your Flash Player.