Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Δυτική Ζωφόρος

Η δυτική ζωφόρος βρίσκεται στο Μουσείο Ακροπόλεως μετά την καταβίβασή της από το μνημείο το 1993, πλην των λίθων I & II που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Περιλαμβάνει δεκαέξι λίθους, μέσου μήκους 1.40 μ πλην των I & XVI που είναι 0.60 μ, γιατί αποτελούν τις στενές πλευρές των δυτικών λίθων της νότιας και της βόρειας πλευράς, Ν I και Β XLVII αντίστοιχα. Εικονίζει την προετοιμασία της πομπής των ιππέων στον Κεραμεικό. Κάθε λίθος περιλαμβάνει μία έως τρεις το πολύ μορφές και έως δύο άλογα. Κατά διαστήματα υπάρχουν όρθιες μορφές στατικές που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν άξονες της όλης παράστασης της πλευράς αυτής. Λίθοι με ήρεμες σκηνές παρεμβάλλονται ανάμεσα σε λίθους με σκηνές δράσης. Οι μορφές των ιππέων είναι ντυμένες με μεγάλη ποικιλία ενδυμάτων, τα οποία θεωρήθηκαν από μερικούς μελετητές αντιπροσωπευτικά των 10 ή των 4 φυλών της Αττικής. Άλλοι ιππείς ιππεύουν γυμνοί, άλλοι φορούν κοντό ζωσμένο χιτώνα ή εξωμίδα, άλλοι χλαμύδα και πέτασο, μερικοί θώρακα και κράνος, αλλά και ενδυμασίες από άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως π.χ. από την Μακεδονία ή την Θράκη: χιτώνες και χλαμύδες από χονδρό ύφασμα, εμβάδες, αλωπεκή. Τα όπλα και τα εξαρτήματα της ιπποσκευής των αλόγων ήταν πρόσθετα χάλκινα.

West Frieze

Since its removal from the monument in 1993 , the west frieze has been stored in the Acropolis Museum, except for blocks I and II in the British Museum. The west frieze is made up of sixteen blocks averaging 1.40 m. in length, with the exception of blocks I and XVI, which are only 0.60 m. long because they are actually the narrow sides of the west blocks of the north and south sides, N XLVII and S I respectively. The frieze depicts the preparation for the Panathenaic procession of the horsemen in the Kerameikos. Each frieze block includes one to three (at most) figures and as many as two horses. At intervals are individuals standing still, who in a sense form the axes of the entire composition along this side. Blocks with quiet scenes are interposed with those bearing scenes of action. Great variety is also seen in the clothing of the horsemen. Some have interpreted this as a means of distinguishing the 10 or 4 tribes of Attica. Some riders are nude, some wear a short belted chiton or exomis, others a chlamys and petasos (wide-brimmed hat); still others cuirass and helmet, while evident too is the garb of other parts of Greece, such as Macedonia or Thrace: chiton and chlamys of coarse cloth, boots and fox-skin caps (alopeke). Weapons and the horses’ bridle attachments were applied in bronze.
You need to upgrade your Flash Player.