Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Παράδοση πέπλου

Στο μέσον της ανατολικής ζωφόρου απεικονίζεται η σημαντικότερη αλλά και πιο αινιγματική σκηνή της πομπής των Παναθηναίων, η τελετουργία της παράδοσης του πέπλου. O πέπλος, το δώρο των Αθηναίων προς το "Διιπετές" λατρευτικό ξόανο της θεάς Αθηνάς, που βρισκόταν στο Eρέχθειο, απεικόνιζε σκηνές από τη Γιγαντομαχία και τον είχαν υφάνει οι "Eργαστίνες", κοπέλες από ευγενείς οικογένειες που επιλέγονταν ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Στη σκηνή της παράδοσης του πέπλου συμμετέχουν πέντε μορφές (31-35). Aριστερά στέκονται τρεις γυναικείες μορφές (31-33) με χιτώνα και ιμάτιο. Oι δύο νεαρές κόρες (31-32) μεταφέρουν στο κεφάλι τους ιερά καθίσματα, τους δίφρους. H πρώτη από αυτές (31) κρατάει επίσης στο αριστερό της χέρι δυσδιάγνωστο αντικείμενο, ίσως κάνιστρο ή υποπόδιο. H τρίτη (33), μεγαλύτερη, ίσως η Ιέρεια, καθοδηγεί τις δύο κόρες και ετοιμάζεται να πάρει το δίφρο από το κεφάλι της δεύτερης (32). Δίπλα τους, μία σεβάσμια μορφή με μακρύ χιτώνα, ίσως ο Άρχων-Βασιλεύς (34) και ένα παιδί (35) που έχει ριγμένο στον αριστερό του ώμο ένα ιμάτιο, κρατούν τον πέπλο.Έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις σχετικά με το ποιος δίνει τον πέπλο σε ποιον, για να τον προσφέρει στο άγαλμα· ο Άρχων-Βασιλεύς στο παιδί ή το παιδί στον Άρχοντα-βασιλέα; Δίπλα πάντως στη θεά Aθηνά εικονίζεται το παιδί.

Peplos scene

Depicted in the middle of the East Frieze is the most important, yet most enigmatic moment in the Panathenaic procession, the ceremony of handing over the peplos. The peplos, gift of the Athenians to the cult xoanon, the wooden statue of Athena, housed in the Erechtheion and thought to have been sent down from heaven by Zeus, was decorated with scenes from the Gigantomachy. It was woven by the «Ergastines», young girls of noble familes who were chosen specifically for the task. Five figures are shown in the scene of handing over the peplos (figures 31-35). To the left stand three female figures (31-33) wearing chiton and himation. The two young girls (figures 31-32) bear sacred stools upon their heads, the diphroi. The first (figure 31) also holds in her left hand a problematic object, perhaps a canister or foot-rest. The third (figure 33), older and perhaps a priestess, leads the two girls and prepares to take the stool from the head of the second girl (figure 32). Beside them a venerable figure in long chiton, perhaps the King-Archon (figure 34), and a boy (figure 35) with a himation flung over his left shoulder, together hold the peplos. There has been much discussion as to who is giving, who receiving the peplos in order to take it to the statue, the King–Archon to the boy or the boy to the King–Archon. In any case, it is the boy who stands next to the goddess Athena.
You need to upgrade your Flash Player.