Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Πομπή θυσίας

Οι αρχαίοι τιμούσαν τους θεούς τους προσφέροντάς τους θυσίες. Ακολουθούσαν ειδικό τελετουργικό και χρησιμοποιούσαν ειδικά ιερά σκεύη. Κατά την ιερή τελετουργία, προσέφεραν στους θεούς σπονδές οίνου, τους πρώιμους και πολυτιμότερους καρπούς, και θυσίες ζώων. Η πομπή της θυσίας στη ζωφόρο του Παρθενώνα εικονίζεται στο ανατολικό τμήμα των μακρών πλευρών και συνεχίζεται στην ανατολική πλευρά. ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΦΟΡΟΣ Στη βόρεια πλευρά απεικονίζονται τα ζώα για τη θυσία, τέσσερα βόδια και τέσσερα κριάρια, που προχωρούν με τους οδηγούς τους. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των σχεδίων του J.Carrey για την αποκατάσταση της πομπής της θυσίας στη βόρεια πλευρά. Oι οριζόντιοι άξονες που δημιουργούν τα σώματα των βοδιών και οι κάθετοι που δημιουργούνται από τους πομπείς τους και ιδιαίτερα από τον νέο (μορφή 4) που όλο του το σώμα καλύπτεται από το ιμάτιό του δημιουργούν μία πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση. Tο βόδι που αρνείται με την κίνηση της κεφαλής και των ποδιών να ακολουθήσει την πομπή απεικονίζει ανάγλυφα μία πρωτοφανή αντίληψη ελευθερίας του καλλιτέχνη (λίθος II). Ακολουθούν τρεις σκαφηφόροι (μορφές 13,14,15) με σκάφες προσφορών. Aκολουθούν τρεις υδριαφόροι (μορφές 16,17,18), νέοι με ιμάτιο που μεταφέρουν βαριές υδρίες με το απαραίτητο για τη θυσία νερό. Πίσω τους ένας τέταρτος (μορφή 19), ίσως γυμνός, έχει ακουμπήσει την υδρία του στο έδαφος, για να ξεκουραστεί. Ακολουθεί η παράσταση μουσικών με αυλούς και κιθάρες (λίθοι VII-VIII) Ακολουθούν δεκαέξι ηλικιωμένοι άνδρες, οι θαλλοφόροι, που κρατούσαν κλαδιά ελιάς, τους θαλλούς, τα οποία δεν ήταν ανάγλυφα αλλά ζωγραφισμένα στο βάθος της ζωφόρου (λίθοι IX - X) ΝΟΤΙΑ ΖΩΦΟΡΟΣ Στη νότια πλευρά εικονίζονται δέκα βόδια που συνοδεύονται από τρεις οδηγούς το κάθε ένα (λίθοι XLI-XLVII). Κάποια βόδια προχωρούν ήσυχα (λίθος XLVI), ένα βόδι στρέφει την κεφαλή προς τα επάνω (λίθος XLIV), ένα άλλο σκύβει ζωηρά (λίθος XLV) και σε ένα άλλο (λίθος XLIII) ο συνοδός του τραβάει με δύναμη το σκοινί για να το συγκρατήσει. Οι οδηγοί των βοδιών φορούν με διάφορους τρόπους μακριά ιμάτια, άλλοι τα έχουν περάσει γύρω από τον ώμο τους (μορφές 123,144) και άλλοι είναι τυλιγμένοι ολόκληροι με αυτά (μορφές 125,137, 145). Στην πομπή συμμετέχουν θαλλοφόροι, ηλικιωμένοι άνδρες που κρατούσαν κλαδιά ελιάς, τους θαλλούς Συμμετέχουν επίσης μουσικοί με κιθάρες. Ένα μικρό θραύσμα βεβαιώνει τη συμμετοχή σκαφηφόρων και σε αυτή την πλευρά (μορφή 120). ANATOΛIKH ΖΩΦΟΡΟΣ H πομπή της θυσίας συνεχίζεται στην ανατολική πλευρά, όπου συναντιούνται οι δύο ομάδες της πομπής επάνω από την είσοδο του ναού. H ανατολική πλευρά της ζωφόρου είναι η ιερότερη και γι' αυτό εδώ δεν απεικονίζονται ζώα. Eίναι, επίσης, η μόνη στην οποία συμμετέχουν γυναίκες (μορφές 2-17, 50-51 και 53-63). Ένας επόπτης (μορφή 1) με την κίνηση του χεριού του συνδέει τη νότια με την ανατολική ζωφόρο και συνεχίζει την πομπή. Ακολουθούν γυναίκες που προχωρούν προς το μέσον φέροντας τελετουργικά σκεύη για τη θυσία. Κρατούν ομφαλωτές φιάλες (μορφές 2-6 &ι 55, 60-63) 19 19 και οινοχόες (μορφές 7-10 & 58-59) για τις σπονδές 22 καθώς και θυμιατήρια (μορφή 57). Δύο γυναίκες (μορφές 50-51) έχουν μόλις παραδώσει σε έναν αθλοθέτη (μορφή 49) το κάνιστρο για τη θυσία. Mεταξύ των γυναικών και των θεών, που απεικονίζονται στο κέντρο της ανατολικής πλευράς, παρεμβάλλονται τέσσερις μορφές δεξιά (43-46) και έξι μορφές αριστερά (18-23) οι δέκα επώνυμοι ήρωες της Aττικής, οι μυθικοί γενάρχες των αρχαίων Aθηναίων. Φαίνονται να συζητούν μεταξύ τους, φορούν ιμάτια και κάποιοι στηρίζονται σε βακτηρίες, δηλαδή σε μπαστούνια.

Sacrificial procession

In antiquity people honoured their gods by making offerings and sacrifices to them. They followed a special rite and they used special sacred vessels and implements. During the sacred ceremony, they offered the gods wine, the first and most valuable fruit and they sacrificed animals. The sacrificial procession is shown on the eastern part of the long sides of the Parthenon Frieze and continues on the east end. NORTH FRIEZE On the north side the sacrificial animals are shown, four bulls and four rams, walking along with their drivers. The drawings of J. Carrey contribute significantly to the restoration of the sacrificial procession on the north side. The horizontal axes formed by the bodies of the bulls and the vertical lines formed by their drivers, especially the youth (figure 4) whose himation conceals his entire body, make an interesting composition. The bull rebelling against the procession, with the movement of its head and legs, throws into relief a new perception of freedom on the part of the artist (block II). Three skaphephoroi (tray-bearers) (figures 13, 14, 15) follow. Then come three water-carriers (figures 16, 17, 18), youths wearing himatia who are carrying heavy jars with water necessary for the sacrifice. Behind them is a fourth figure (figure 19) who is perhaps nude and who has set down his hydria on the ground so as to rest for a moment. The scene of musicians with auloi and citharas follows (blocks VII-VIII). Then come sixteen venerable men, the thallophoroi, who each carry olive branches, the thalloi, which were not carved in relief but added in colour on the background of the frieze (blocks IX-X). SOUTH FRIEZE Depicted on the south side are ten bulls accompanied by three drivers each (blocks XLI-XLVII). Some of the bulls proceed quietly (block XLVI), one tosses its head (block XLIV) another bends its head down struggling (block XLV) and on another block (XLIII) the driver is pulling the rope with all his might in order to hold the animal back. no text no text Taking part in the procession are thallophoroi, elderly men with olive branches, the thalloi (blocks XXXVI-XXXVII). Likewise participating are musicians with citharas (blocks XXXVII-XXXVIII). A small fragment verifies the participation of skaphephoroi (tray-bearers) on this side too (figure 120). EAST FRIEZE The sacrificial procession continues on the east side, where the two lines of the procession meet over the entrance to the temple. The east side of the frieze is the most sacred and therefore no animals are portrayed. It is, moreover, the only side on which women are participating (figures 2-17, 50-51 and 53-63). An official (figure 1) connects the south with the east frieze, with a gesture signalling the procession to continue. Women follow, moving toward the centre, bearing ritual utensils for the sacrifice. They carry omphalos-phialai (shallow bowls with an omphalos in the centre) (figures 2-6 and 55, 60-63), 19 19 oinochoai (jugs) (figures 7-10 & 58-59) for the offerings, 22 and thymiateria (incense burners) (figure 57). Two women (figures 50-51) have just handed to an official (figure 49) the canister (sacrificial basket with the knife) for the sacrifice. Between the women and the gods, who occupy the centre of the east side, are four figures at the right (figures 43-46) and six figures at the left (figures 18-23). These are the ten eponymous heroes of Attica, the mythical primogenitors of the ancient Athenians. They are clad in himatia and appear to be conversing with each other, some supported on staves.
You need to upgrade your Flash Player.