Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Άρματα

Το τμήμα με τα άρματα, στη μέση των μακρών πλευρών της ζωφόρου, σώζεται αποσπασματικά, λόγω της ανατίναξης του ναού, το 1687 μ. Χ. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των σχεδίων του J.Carrey για τη μορφή των αρμάτων που έχουν χαθεί. Οι αρματοδρομίες αποτελούσαν ένα από τα παλαιότερα και πιο θεαματικά αγωνίσματα των Παναθηναίων. Ένα ειδικό αγώνισμα ήταν και ο αποβάτης αγώνας, που διεξαγόταν ως εξής: Tεθριππα άρματα με ηνίοχο και οπλίτη συναγωνίζονταν στο τρέξιμο. Kατά τη διάρκεια του δρόμου ο οπλίτης κατέβαινε και ανέβαινε ξανά στο άρμα που έτρεχε (N XXXI). Oι οπλίτες φορούσαν χιτωνίσκο, θώρακα, περικεφαλαία και έφεραν ασπίδα (μορφή B 71). Oι ηνίοχοι φορούσαν μακρύ αχειρίδωτο χιτώνα, ζωσμένο στη μέση (B73). Aς παρατηρήσουμε καλύτερα ένα άρμα (λίθος: B XXIV). Eίχε δύο τροχούς που έφεραν τον δίφρο, δηλαδή το σώμα του άρματος. Tα άλογα ζεύονταν στο άρμα με τη βοήθεια ενός γερού ξύλου, του ρυμού που συνδεόταν στο κέντρο του άξονα των τροχών. Το άρμα οδηγούσε ο ηνίοχος. Οι επιβαίνοντες στο άρμα μπορούσαν να συγκρατηθούν από τις άντυγες. Στη βόρεια πλευρά της ζωφόρου απεικονίζεται ο αγώνας των αποβατών. Συμμετέχουν δώδεκα άρματα που το καθένα αναπτύσσεται σε ενάμισυ λίθο. Διακρίνονται άρματα σταματημένα (λίθοι ΧΧVIII –XXVII), κατά τη διάρκεια του αγώνα (λίθος XXIV), κατά την απόβαση του οπλίτη (λίθος XXIII, XXVI) 8 και στον τερματισμό (λίθοι XI-XII). Διάφοροι επόπτες είναι διασκορπισμένοι σε όλο το μήκος της πομπής (45,65). 11 Στη νότια πλευρά συμμετέχουν δέκα άρματα, που το κάθε ένα αναπτύσσεται σε έναν λίθο. Σώζονται πέντε λίθοι με μεγάλα χάσματα. Πέντε από τα άρματα έχουν χαθεί- μερικά τα ξέρουμε από τα σχέδια του Carrey. Tα άρματα εικονίζονται σε κίνηση, πλην των δύο πρώτων (λίθοι ΧΧV & ΧΧVΙ) που δείχνουν να προετοιμάζονται για τον αγώνα, και των δύο τελευταίων (λίθοι ΧΧΧΙΙΙ & XXXIV) που έχουν τερματίσει. Σε ένα λίθο (ΧΧΧΙ) βλέπουμε μία λαμπρή σύνθεση με το άρμα που τρέχει με έναν πάνοπλο Aθηναίο, ενώ σε λιγότερο από πέντε εκατοστά ανάγλυφο αναπτύσσονται τα τέσσερα κεφάλια των αλόγων σε διαφορετικά επίπεδα.

Chariots

The section with the chariots, in the middle of the long sides of the frieze, is fragmentarily preserved because of the bombardment of the temple in 1687 A.C. The drawings of J. Carrey contribute significantly to the restoration of the form of the chariots that have been lost. Chariot races were one of the oldest and most spectacular of the Panathenaic contests. A special contest was that of the apobates, which went as follows: four-horse chariots with charioteer and hoplite ran the course, during which the hoplite dismounted and remounted the chariot while it was running (block S XXXI). The hoplites wore a short chiton, cuirass and helmet and they carried a shield (figure N 71). The charioteers wore a sleeveless long chiton, belted at the waist (figure N 73) Let us take a closer look at one of the chariots (block N XXIV). It has two wheels to bear the biga, that is the vehicle of the chariot. The horses are yoked to the chariot by means of a strong pole, the shaft that was connected to the centre of the axis of the wheels. The charioteer drove the chariot. Those mounting the chariot could hold onto the rails. The contest of the apobates is shown on the north side of the frieze. Taking part are twelve chariots, each one of which occupies one and a half blocks. Chariots are shown standing (blocks XXVIII-XXVII) during the course of the race (block XXIV) with the dismounting of the hoplite (block XXIII) 8 and at the finish (blocks XI-XII). Various officials are stationed at intervals for the entire length of the procession (figure 45). 11 On the south side ten chariots are shown participating, each of which occupies a single block. no text The chariots are depicted in motion, except for the first two (blocks XXV-XXVI), which appear to be preparing for the contest, and the two last chariots (blocks XXXIII-XXXIV) which have finished. no text
You need to upgrade your Flash Player.