Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Ιππείς

Η σύνθεση του δυτικού τμήματος των μακρών πλευρών της ζωφόρου αποτελείται από ομάδες ιππέων που επικαλύπτονται παρουσιάζοντας αλλεπάλληλα επίπεδα. Οι σκηνές διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς να δεσμεύονται από τα μεγέθη των λίθων επάνω στους οποίους έχουν λαξευθεί. Στην πομπή συμμετέχουν περισσότερα από 200 άλογα που έχουν φιλοτεχνηθεί από πολλούς γλύπτες. Eίναι αριστοτεχνικός ο τρόπος με τον οποίον οι πεζοί και οι αναβάτες δεν ξεπερνούν σε ύψος τα άλογα και έτσι εντάσσονται άνετα στο ύψος της ζωφόρου. H πομπή στη βόρεια πλευρά κινείται από δεξιά προς τα αριστερά. Πρόκειται για το καλύτερα σωζόμενο τμήμα της ζωφόρου. Όλα τα άλογα απεικονίζονται σε προφίλ, άλλα προχωρούν ήσυχα (λίθος B XLVII), άλλα τρέχουν (λίθος B XLII -άλογο μορφής 117), άλλα τρέχουν (λίθος B XLIII). Oι περισσότεροι ιππείς κοιτούν ίσια μπροστά τους. Συχνά επαναλαμβάνεται το χαρακτηριστικό μοτίβο του ιππέα που στρέφει το κεφάλι του προς τα πίσω(105,113). 5 Στη βόρεια πλευρά απεικονίζονται 60 ιππείς χωρισμένοι σε 10 ομάδες, που η κάθεμία περιλαμβάνει διαφορετικό αριθμό ιππέων. Πρώτος ιππέας κάθε ομάδας θεωρείται αυτός που το άλογό του φαίνεται ολόκληρο. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 135. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 127. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 120. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 113. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 108. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 102. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 98. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 89. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 82. Στην ομάδα που εικονίζεται πρώτος θεωρείται ο ιππέας 80. Στη νότια πλευρά η πομπή κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Δακρίνουμε πάλι ιππείς χωρισμένους σε δέκα ομάδες οι οποίες τρέχουν κατά εξάδες που ξεχωρίζουν από τη διαφορετική ενδυμασία τους. Oι ιππείς της πρώτης ομάδας ( 2-7) φορούν χλαμύδα, μπότες και αλωπεκή στο κεφάλι. Oι ιππείς της δεύτερης ομάδας (8-13) φορούν μόνον χλαμύδα, χωρίς υποδήματα. Oι ιππείς της τρίτης ομάδας (14-19) φορούν χιτωνίσκο και μπότες. Oι ιππείς της τέταρτης ομάδας (20-25) φορούν χιτωνίσκο και χλαμύδα, χωρίς υποδήματα. Oι ιππείς της πέμπτης ομάδας ( 26-31) φορούν χιτωνίσκο και κοντό θώρακα από πάνω, καθώς και μπότες. Oι ιππείς της έκτης ομάδας ( 32-37) φορούν χιτωνίσκο και θώρακα με πτερύγια, μπότες και αλωπεκή. Oι ιππείς της έβδομης ομάδας ( 38-43) φορούν χιτωνίσκο, χλαμύδα, μπότες και κράνος Aθηναϊκού τύπου. Oι ιππείς της όγδοης ομάδας (44-49) φορούν χιτωνίσκο με κάπα από πάνω και μπότες. Oι ιππείς της ένατης ομάδας ( 50-55) φορούν χιτωνίσκο, χλαμύδα, μπότες και πέτασο. Oι ιππείς της δέκατης ομάδας ( 56-61) φορούν χιτωνίσκο και μπότες.

Horsemen

The composition of the west part of the long sides of the frieze comprises groups of riders which overlap in successive levels. The scenes succeed each other uncurtailed by the length of the block on which they are carved. Participating in the procession are approx. 200 horses, carved by many different sculptors. With great skill, the men on foot and the horsemen are rendered so that they are no taller than the horses and are thus easily accommodated within the height of the frieze. The procession on the north side moves from right to left. It is the best preserved section of the frieze. All the horses are shown in profile, some proceeding calmly (block N XLVII) some running (block N XLIII). Most of the riders look straight ahead. They often assume the pose frequently found on the frieze, of the rider who turns his head back slightly ( figures 105,113). 5 On the north side sixty riders are shown, divided into ten groups, each comprising a different number of horsemen. The first rider of each group is considered to be the one whose horse is shown complete. In this group, the leading rider is thought to be rider 135 In this group, the leading rider is thought to be rider 127 In this group, the leading rider is thought to be rider 120 In this group, the leading rider is thought to be rider 113 In this group, the leading rider is thought to be rider 108 In this group, the leading rider is thought to be rider 102 In this group, the leading rider is thought to be rider 98 In this group, the leading rider is thought to be rider 89 In this group, the leading rider is thought to be rider 82 In this group, the leading rider is thought to be rider 80 On the south side the procession moves from left to right. Evident is the division of the horsemen into ten groups of six each, distinguished by the difference in their dress. The horsemen in the first group (figures 2-7) wear only a chlamys, boots and a fox-skin hat (alopeke). The horsemen of the second group (figures 8-13) wear a chlamys only, without boots. The horsemen of the third group (figures 14-19) wear a short chiton (chitoniskos) and boots. The horsemen of the fourth group (figures 20-25) wear a short chiton and a chlamys but no footgear. The horsemen of the fifth group (figures 26-31) wear a short chiton with a short cuirass over it, and also boots. The horsemen of the sixth group (figures 32-37) wear a short chiton and a cuirass with flaps, boots and a fox-skin hat. The horsemen of the seventh group (figures 38-43) wear a short chiton, a chlamys, boots and a helmet. The horsemen of the eighth group (figures 44-49) wear a short chiton with some sort of cape and boots. The horsemen of the ninth group (figures 50-55) wear a wide-brimmed hat (petasos), a short chiton, a chlamys and boots. The horsemen of the tenth group (figures 56-61) wear a short chiton and boots.
You need to upgrade your Flash Player.