Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν VIII

Oι ιππείς (21 & 22) παρά τις φθορές είναι σαφές ότι φορούν χλαμύδα πάνω από τον κοντό χιτώνα και εμβάδες, ενώ το σώμα του (23) στο δεξί μέρος του λίθου είναι σχεδόν τελείως αποκρουσμένο. Τα χέρια του, που κρατούν τα ηνία, βρίσκονται στον επόμενο λίθο IX.

Block S VIII

Despite severe damage, it is clear that the horsemen (21 and 22) are each wearing a chlamys over a short chiton and that they are shod in felt boots. The body of figure (23) on the right end of the block has been almost obliterated. His hands, holding the reins, are on the next block IX.
You need to upgrade your Flash Player.