Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XLII

Στους επτά λίθους (XLI - XLVII) εικονίζονται νέοι που οδηγούν τα βόδια για τη θυσία. Η σειρά τους αμφισβητείται. Στους λίθους XLI & XLII τα βόδια βαδίζουν ήσυχα πλαισιωμένα από τους οδηγούς τους (122-126) που προχωρούν δίπλα τους, τυλιγμένοι στα ιμάτιά τους, ευθυτενείς με το βλέμμα μπροστά, προς το τέρμα.

Block S XLII

The next seven blocks (XLI – XLVII) show youths driving bulls for sacrifice. There is some doubt about the sequence here. On blocks XLI and XLII the bulls are moving quietly along, beside them their herdsmen (122-126), wrapped in himatia, moving straight ahead with their eyes fixed on their destination.
You need to upgrade your Flash Player.