Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XL

O λίθοι αυτοί δεν σώζονται. Τμήμα του εικονιζόμενου θέματος γνωρίζουμε από το σχέδιο του J. Carrey, αν και δεν είναι πολύ σαφές. Εικονίζονται τέσσερις ανδρικές μορφές (107-110) που φορούν ιμάτια και κρατούν ορθογώνια αντικείμενα, τα οποία οι περισσότεροι μελετητές τα θεώρησαν ηχεία κιθάρας κατά αναλογία με τους κιθαριστές της βόρειας πλευράς. Ωστόσο άλλοι μελετητές πιστεύουν ότι πρόκειται για πίνακες, οι οποίοι είναι είτε αναθηματικοί είτε φέρουν το κείμενο των πεπραγμένων των αθηναϊκών αρχών, οπότε οι πινακοφόροι είναι γραμματείς ή ταμίες που λογοδοτούν, πράγμα που συνέπιπτε με τα Παναθήναια. Το θέμα των πινακοφόρων δεν απαντά στη βόρεια ζωφόρο, παρά την κατά τα άλλα αναλογία σκηνών που υπάρχει στις δύο μακρές πλευρές. Ένας από τους τρεις λίθους είχε αφαιρεθεί στα μεσαιωνικά χρόνια για τη δημιουργία παραθύρου της χριστιανικής εκκλησίας.Ένα θραύσμα με το κεφάλι ενός σκαφηφόρου έχει αποδοθεί στους λίθους αυτούς.

Block S XL

These blocks have not survived. A fragment of the subject represented has been recognised from Carrey’s drawings, even though it is not entirely clear. Four figures are depicted (107-110), himation clad and holding rectangular objects identified by most as cithara sounding-boards, by analogy with the citharists on the north side. Others have suggested that they carry pinakes or plaques, either votives or inscribed with the proceedings of the Athenian archons. In this case, the pinakophoroi (tablet- or plaque-bearers) would be registrars or stewards who render accounts, a matter that coincided with the Panathenaia. The theme of the pinakophoroi has nothing comparable on the north side, despite the analogies of scene existing between the two long sides. One of the three blocks was removed during mediaeval times in order to make way for a window in the Christian church. A fragment preserving the head of a skaphephoros (tray-bearer) (130) has been attributed to these blocks.
You need to upgrade your Flash Player.