Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXXIV

Οι σκηνές που λείπουν μας είναι γνωστές σχεδόν ολοκληρωτικά από τα σχέδια του J. Carrey: εικονίζονται δυο άρματα ( ένατο- δέκατο) που προφανώς έχουν φθάσει στο τέρμα, όπως προκύπτει από τα πόδια των αλόγων, που όλα πατούν στέρεα στο έδαφος, με τους ηνιόχους πάνω στους δίφρους (83 & 87). Πίσω από τα άλογα εικονίζονται κατενώπιον οι επόπτες που φορούν ιμάτιο (85 & 88) και ανάμεσα στα άρματα ένας ομαδάρχης με χλαμύδα (86) να δίνουν παραγγέλματα, όπως συμπεραίνεται από τα ανασηκωμένα χέρια τους.

Block S XXXIV

The missing scenes are known almost to completion from the Carrey drawings: two chariots are depicted (ninth and tenth) that have evidently reached the finish, since their hooves are all firmly on the ground and the charioteers in the bigas (83 and 87). Behind the horses stand the marshals, shown frontally, himation clad (85 and 88) and between the chariots a leader of the group (86), wearing a chlamys. Their upraised arms suggest that they are giving orders.
You need to upgrade your Flash Player.