Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXVIII

Από τα σχέδια του J. Carrey μπορούν να συμπληρωθούν οι σκηνές που λείπουν. Eικονίζονται δύο άρματα (τρίτο και τέταρτο, ένα σε κάθε λίθο), το ένα πίσω από το άλλο, σε κίνηση πια με τους ηνίοχους (68 & 71) και τους οπλίτες (69 & 72) πάνω στο άρμα και τους επόπτες (70 & 73) να στέκονται στη μη ορατή πλευρά των αλόγων. O πρώτος (70) είναι στραμμένος προς τα δεξιά και ο δεύτερος (73) προς τα αριστερά με απλωμένο το δεξί του χέρι προς τον δίφρο του άρματος.

Block S XXVIII

Here we rely on the drawings of Carrey to fill in the missing scenes. Two chariots are shown (the third and fourth, one on each block), one behind the other, already moving with their charioteers (68 and 71) and hoplites (69 and 72) on the chariot and the marshals (70 and 73) standing on the invisible side of the horses. The first (70) is turned toward the right and the second (73) toward the left with right hand outstretched toward the biga.
You need to upgrade your Flash Player.