Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXV

Από τον λίθο αυτόν αρχίζει η αρματοδρομία της νότιας πλευράς. Oι ομάδες των αποβατών και των αρμάτων εικονίζονται σε κίνηση, πλην των δύο πρώτων στους λίθους XXV & XXVI και των δύο τελευταίων στους λίθους XXXIII & XXXIV. Δείχνουν οι μεν πρώτοι να προετοιμάζονται για τον αγώνα, οι δε τελευταίοι να έχουν τερματίσει. Συνήθως σε κάθε λίθο εικονίζεται ένα άρμα. Aπό τον λίθο XXV σώζονται αποσπασματικά: μικρό τμήμα από το ένδυμα και την άντυγα της ασπίδας του αποβάτη (62), τμήματα των αλόγων του πρώτου άρματος και μέρος του ιματίου του επόπτη (64).

Block S XXV

With this block the chariot course of the south side begins. The groups of apobates and chariots are shown in action, with the exception of the first two on blocks XXV and XXVI and the last two on blocks XXXIII and XXXIV. The first show the preparations for the contest, the last have finished. As a rule, each block has a single chariot. Preserved in fragments from block XXV are: a small piece of the clothing and the rim of the apobates' (62) shield, parts of the horse team of the first chariot and part of the marshal’s himation (64).
You need to upgrade your Flash Player.