Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXIV

Στον λίθο αυτό αποδίδονται θραύσματα και αποκαθίσταται κυρίως με βάση το σχέδιο του J. Carrey, ο οποίος είναι ο μόνος που σχεδίασε τους δύο πρώτους ιππείς (60 & 61) της δέκατης ομάδας. Εδώ τελειώνουν οι ομάδες των ιππέων.

Block S XXIV

Fragments have been attributed to this block and it has been restored primarily on the basis of Carrey’s drawings. He is the only one to have drawn the two first horsemen (60 and 61) of the tenth group. Here the groups of horsemen end.
You need to upgrade your Flash Player.