Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXII

Πρόκειται για λίθο που αφαιρέθηκε για να δημιουργηθεί παράθυρο κατά τη μετατροπή του ναού σε εκκλησία. Έτσι δεν υπήρχε για να σχεδιασθεί από τον J. Carrey. Για την αποκατάστασή του βοηθούν τα σωζόμενα τμήματα των γειτονικών λίθων. Στο αριστερό μέρος του λίθου XXII πρέπει να ήταν το μπροστινό μέρος του ιππέα (55) του λίθου XXI, ενώ το δεξί μέρος μπορεί να συμπληρωθεί με το πίσω μέρος του αλόγου του ιππέα (56).

Block S XXII

The block is missing, having been removed to make a window when the temple was turned into a church. It was no longer there for Carrey to record it. Yet the preserved parts of the adjoining blocks help in a restoration. At the left on block XXII there will have been the forepart of horseman (55) of block XXI. The right end can be restored with the hindquarters of the horse of rider (56).
You need to upgrade your Flash Player.