Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXI

Τρεις ιππείς (53-55) της ένατης ομάδας εικονίζονται αποσπασματικά σωζόμενοι και αλληλοκαλυπτόμενοι εν μέρει. Αν και το κεφάλι του πρώτου (53) είναι αποκρουσμένο, διατηρεί ίχνος του πλατύγυρου καπέλου, που φορούσαν όλοι οι ιππείς της ένατης ομάδας. Ο (54) όμως δεν το φοράει, αλλά το έχει κρεμασμένο στη ράχη του.

Block S XXI

Three horsemen (53-55) of the ninth group, in fragmentary condition, are depicted here. They overlap, partly concealing each other. Although the head of the first figure (53) has broken off, there remains a trace of the wide-brimmed hat worn by all the riders of the ninth group. Rider (54) differs only in having his petasos hanging down his back rather than wearing it on his head.
You need to upgrade your Flash Player.