Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XIX

Στο αριστερό τμήμα του λίθου σώζεται αποκρουσμένος ο επικεφαλής της όγδοης ομάδας ιππέας (49) και ύστερα από ένα κενό, ο ιππέας (50) που ανήκει στην ένατη ομάδα και εκτείνεται και στον επόμενο λίθο. Φοράει κοντό χιτώνα, χλαμύδα, εμβάδες και πέτασο σύμφωνα με τα σχέδια του J. Carrey και τα σωζόμενα λείψανα του καπέλου του ιππέα (51) της ομάδας αυτής.

Block S XIX

On the right end of the block is preserved in damaged condition the leader of the eighth group (49), part of his chiton over his knee. After a space comes horseman number (50) who belongs to the ninth group and whose representation continues on the next block. He wears short chiton, chlamys, felt boots and petasos, as can be seen in Carrey’s drawings and the fragments preserved from the hat of rider (51) of this group.
You need to upgrade your Flash Player.