Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XVIII

Εδώ σώζεται το κάτω μέρος των ποδιών πιθανόν τριών αλόγων, το δεξί πόδι του ιππέα (48) με τμήμα του χιτώνα πάνω από το γόνατο, καθώς και τελείως αποσπασματικά τμήμα του ιππέα (49) που είναι ο επικεφαλής της όγδοης ομάδας και εκτείνεται και στον επόμενο λίθο XIX.

Block S XVIII

This block preserves what appears to be the lower parts of three horses’ legs, the right leg of horseman (48) showing part of his chiton over his knee, and a completely broken part of the horseman (49) who is the leader of the eighth group and spreads over onto the adjoining block XIX.
You need to upgrade your Flash Player.