Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XVII

Στον λίθο αυτό, του οποίου λείπουν τα δύο άνω γωνιαία τμήματα, εικονίζονται τρεις ιππείς (44, 45, 46) της όγδοης ομάδας, ο ένας δίπλα στον άλλο πάνω στα άλογά τους που καλπάζουν. Εν μέρει αλληλοκαλύπτονται (ο πρώτος καλύπτει τον δεύτερο και ο δεύτερος τον τρίτο). Του τρίτου (46) λείπει το κεφάλι. Ο πρώτος (44) φοράει εμβάδες, χιτώνα διπλά ζωσμένο και μια δερμάτινη χλαμύδα που το ανεμίζον άκρο της βρίσκεται στον προηγούμενο λίθο. Στο μέσον εικονίζεται ο ιππέας (45) με χιτώνα, χλαμύδα και εμβάδες, ενώ από τον τρίτο διακρίνονται τα υπολείμματα των ενδυμάτων του και του αλόγου του.

Block S XVII

Depicted on this block, from which the two upper corners are missing, are three horsemen (44, 45, 46) of the eighth group, galloping their horses abreast. One partly conceals the other (the first conceals the second and the second the third). The head of the third horseman (46) is missing. The first (44) wears boots, double-belted chiton and a leather chlamys with wind-blown tip floating out onto the previous block. In the middle, rider (45) is depicted with chiton, chlamys and boots. Of the third, only fragments remain of his garments and his horse.
You need to upgrade your Flash Player.