Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XVI

Σε όλο το μήκος λείπει το άνω μέρος του λίθου με τα κεφάλια των δύο αλόγων και το άνω μέρος του κορμού των ιππέων (42 & 43) της έβδομης ομάδας . Στο δεξί μέρος τoυ λίθου υπάρχει ένα ανεπαίσθητο κενό, που έχει ερμηνευθεί είτε ως διαχωρισμός δύο ομάδων ιππέων, είτε δύο διαφορετικών εργαστηρίων, ενώ άλλοι προτείνουν εδώ την ύπαρξη ενός ακόμη λίθου, πράγμα το οποίο δεν ευσταθεί, γιατί δεν υπάρχει χώρος.

Block S XVI

The entire top of the block is missing and with it the greater part of the heads of the two horses and the upper parts of the bodies of horsemen (42 and 43) of the seventh group. At the right of the block is a negligible gap, which has been variously interpreted as marking a separation between two groups of horsemen or as signifying two different workshops. Others have suggested that a block is missing here, an interpretation that does not stand as there is not enough room.
You need to upgrade your Flash Player.