Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XIV

Στο αριστερό μέρος διακρίνεται το κεφάλι του αλόγου και τα πόδια του ιππέα (37) της έκτης ομάδας. Σε μικρή απόσταση εικονίζεται ο τελευταίος ιππέας (38) της επόμενης ομάδας κατά το μεγαλύτερο μέρος αποκρουσμένος και ακριβώς στον διαχωριστικό αρμό των δύο λίθων ο ιππέας (39) και το άλογό του που εκτείνεται και στον επόμενο λίθο XV.

Block S XIV

At the left can be detected the horse’s head and the feet of horseman number (37) of the sixth group. A short distance ahead is the last horseman (38) of the next group, for the most part broken off. Horseman (39) and his horse are exactly on the joining line between the two blocks, with the horse continuing onto the next block XV.
You need to upgrade your Flash Player.