Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XII

Σε αυτόν και στον επόμενο λίθο εικονίζονται οι ιππείς της έκτης ομάδας με τα άλογά τους σε καλπασμό. Κρατούν τα ηνία με τα δυο τους χέρια. Οι ιππείς (32-34) και τα άλογά τους είναι κατά το πλείστον αποκρουσμένοι, πλην του κεφαλιού του αλόγου του ιππέα (32), το κεφάλι και το άνω μέρος του κορμού του ιππέα (33), που φοράει θώρακα με επωμίδες και δερμάτινες πτέρυγες, ενδυμασία, που φοράει όλη η ομάδα. Το κεφάλι του ιππέα (34) βρίσκεται ακριβώς πάνω στον αρμό των δύο λίθων.

Block S XII

On this block and the next are shown the horsemen of the sixth group, their horses in a gallop. They hold the reins in both hands. The riders (32-34) together with their horses have for the most part broken off, except for the head of the horse of rider (32) and the head and upper body of rider (33), who wears a cuirass with shoulder straps and leather flaps, the attire of the entire group. The head of rider (34) is exactly at the line of the join between the two blocks.
You need to upgrade your Flash Player.