Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XI

Εδώ έχουμε άλλους τρεις ιππείς της πέμπτης ομάδας (29-31) που φορούν την ίδια ενδυμασία. Παρόλο που τα άλογά τους καλπάζουν σε κάπως αραιότερη διάταξη, τα σώματα των ιππέων καλύπτονται από τα κεφάλια των αλόγων. Η ομάδα αυτή των έξι ιππέων είναι η καλύτερα σωζόμενη. Εντύπωση προκαλεί η ποικιλία απόδοσης της χαίτης των αλόγων που αποτελείται από κάπως μακρύτερους ελεύθερα ανεμίζοντες θυσάνους, δίνοντας έτσι την ταχύτητα του καλπασμού.

Block S XI

Next come three more riders of the fifth group (29-31), clad in similar fashion. Although the file of horses is less taut, the bodies of the riders are hidden by the horses’ heads. This group of six horsemen (26-31) is the best preserved. Notable is the variety in rendition of the manes, with longer tufts freely flowing in the wind, thus emphasising the speed at which the horses gallop.
You need to upgrade your Flash Player.