Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν X

Τρεις ιππείς (26-28) της πέμπτης ομάδας ιππεύουν τα άλογά τους που καλπάζουν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, ώστε το σώμα του μεσαίου (27) κρύβεται τελείως από το άλογο του πρώτου (26). Έχουν κοντοκομμένα μαλλιά και φορούν πλαστικό θώρακα πάνω από τον κοντό χιτώνα, χλαμύδα που καλύπτει τους γλουτούς και εμβάδες. Τις λεπτομέρειες της κοντής μάλλον συμπαγούς χαίτης των αλόγων πρέπει να συμπλήρωνε χρώμα.

Block S X

Three horsemen (26-28) of the fifth group gallop their horses so closely to each other that the bodies of the middle horseman and his horse are entirely concealed by the horse of the first (26). The riders’ hair is short and they wear an anatomical cuirass over short chiton, chlamys covering their thighs and boots. Details of their hair and of the compact mass of the horses’ manes will have been rendered in paint.
You need to upgrade your Flash Player.