Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν I

Αριστερά, κοντά στη γωνία, πίσω από το άλογο του ιππέα (2) διακρίνονται: ένας επόπτης (1) με ιμάτιο, που αφήνει γυμνό τον δεξιό ώμο και πέφτει πάνω στον αριστερό βραχίονα, και τρεις ιππείς (2-4) που φορούν κοντό χιτώνα, χλαμύδα, εμβάδες και αλωπεκή στο κεφάλι.

Block S I

Near the corner at the left, behind horseman number (2), a marshal (1) is visible. He wears an himation leaving the right shoulder exposed and falling over his left forearm. The three horsemen (2-4) are clad in short chiton, chlamys, felt boots and fox-skin caps.
You need to upgrade your Flash Player.