Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Νότια Ζωφόρος

Η διατήρηση αυτής της πλευράς της ζωφόρου είναι αποσπασματική και με ισχυρή φθορά της γλυπτής επιφάνειάς της, λόγω της μεγάλης καταστροφής που προκάλεσε στον Παρθενώνα η έκρηξη του 1687. Έτσι από τον λίθο XX και πέρα αμφισβητείται η σειρά των λίθων. Ωστόσο με βάση τα σχέδια του J. Carrey πολλά ελλείποντα τμήματα μπορούν να αναπαρασταθούν και να τους αποδοθούν ορισμένα θραύσματα. To αρχικό μήκος της ήταν 58.70 μ και αποτελείτο από σαράντα επτά λίθους, εκ των οποίων άλλοι εκτίθενται στο Μουσείο Ακροπόλεως και άλλοι στο Βρετανικό Μουσείο. Το μέσο πλάτος κάθε λίθου είναι 1.22 μ. Η εκτέλεση των αναγλύφων είναι σαφώς κατώτερης ποιότητας από της βόρειας πλευράς, παρόλο που υπάρχουν παραστάσεις που συγκαταλέγονται μεταξύ των αριστουργημάτων του Παρθενώνα (λίθοι III, X, XI, XXVI, XXXI & XLIV). Η πομπή αρχίζει στη δυτική γωνία και προχωρεί προς τα δεξιά, χωρίς όμως την ποικιλία στις στάσεις, την ενδυμασία και στην κίνηση των μορφών και των ζώων της βόρειας ζωφόρου. Οι ιππείς εδώ εικονίζονται ευθυτενείς με το βλέμμα ίσια μπροστά, πλην μιας εξαιρέσεως (λίθος V, ιππέας 13). Η ποικιλία απόδοσης της κοντοκομμένης χαίτης των αλόγων αποδίδει την ταχύτητα του καλπασμού τους. Tα διακριτά τμήματα της νότιας ζωφόρου, όπως και στη βόρεια, είναι: α) οι ιππείς, β) τα άρματα και γ) η πομπή της θυσίας. Πιθανώς οι ιππείς συμμετείχαν στην πομπή κατά φυλές σύμφωνα με την πολιτειακή οργάνωση του αθηναϊκού κράτους. Στην άποψη αυτή συνηγορεί η ενδυματολογική ποικιλία, βάσει της οποίας οι ιππείς (συνολικά εξήντα) διακρίνονται σε δέκα ομάδες, από έξι στην κάθε μια. Oι ιππείς της πρώτης ομάδας (2-7) φορούν αλωπεκή, χιτωνίσκο, χλαμύδα και μπότες, της δεύτερης ομάδας (8-13) μόνο χλαμύδα. Oι ιππείς της τρίτης ομάδας (14-19) φορούν χιτωνίσκο και μπότες, της τέταρτης ομάδας (20-25) χιτωνίσκο και χλαμύδα, ενώ της πέμπτης (26-31) χιτωνίσκο με κοντό θώρακα από πάνω και μπότες. Oι ιππείς της έκτης ομάδας (32-37) φορούν καπέλο με ουρά, χιτωνίσκο που έχει από πάνω θώρακα με πτερύγια και μπότες, της έβδομης ομάδας (38-43) κράνος αθηναϊκού τύπου, χιτωνίσκο, χλαμύδα και μπότες, της όγδοης (44-49) χιτωνίσκο με χλαμύδα από πάνω και μπότες. Oι ιππείς της ένατης ομάδας (50-55) φορούν πέτασο, χιτωνίσκο, χλαμύδα και μπότες. Tέλος οι ιππείς της δέκατης ομάδας (56-61) φορούν χιτωνίσκο και μπότες. Aκολουθεί η πομπή των αρμάτων, η οποία λόγω της ανατίναξης του 1687 διατηρείται πολύ αποσπασματικά. Πέντε λίθοι λείπουν τελείως. Συμμετέχουν δέκα άρματα, που το κάθε ένα αναπτύσσεται σε έναν λίθο. Yπάρχουν άρματα σταματημένα (XXVI), άρματα που ξεκινούν (XXIX), άρματα που τρέχουν (XXXI). Στους επόμενους λίθους εικονίζεται η πομπή της θυσίας. Συμμετέχουν θαλλοφόροι, μουσικοί με κιθάρες, σκαφηφόροι που έφεραν σκάφες προσφορών και τα ζώα για τη θυσία με τους οδηγούς τους.

South Frieze

The south side of the frieze is preserved fragmentarily and the sculptured surface was badly damaged in the tremendous catastrophe suffered by the Parthenon in the explosion of 1687 . This is why the sequence from block XX on is uncertain. Even so, the Carrey drawings show the representations on many of the missing sections and have enabled us to locate a number of existing fragments. The original length of the frieze along the south side was 58.70 m. It was composed of forty-seven blocks, some of which are exhibited in the Acropolis Museum, others in the British Museum. The average width of each block is 1.22 m. The workmanship as a whole is clearly less skillful than that of the north frieze, although some of the scenes may be numbered among the masterpieces of the Parthenon (blocks III, X, XI, XXVI, XXXI and XLIV). The procession begins at the west corner and proceeds toward the right. The variety of pose, garment and movement of figures and animals seen in the north frieze is missing here. The riders move in a straight line, looking straight ahead, with a single exception on block V, rider (13). The varied rendition of the horses’ trimmed manes reflects their speed of movement. As in the north frieze, the sections evident in the south, are: a) the horsemen, b) the chariots and c) the sacrificial procession. It is likely that the arrangement of the horsemen in the procession was according to tribe, following the political organisation of the Athenian state. The variation seen in the garments, according to which there are ten groups of six riders each, appears to support this interpretation. The horsemen of the first group (2-7) wear a fox-hide cap, short chiton, chlamys and boots, the second group (8-13) only chlamys. In the third group the horsemen (14-19) wear a short cuirass over a short chiton and boots. The horsemen of the fourth group (20-25) are clad in short chiton and chlamys, of the fifth (26-31) anatomical cuirass over short chiton and boots. The horsemen of the sixth group (32-37) wear a fox-skin cap, short chiton over which is a cuirass with flaps, and boots. Those of the seventh group (38-43) wear helmet of Athenian type, short chiton, chlamys and boots and of the eighth group (44-49), chlamys over short chiton and boots. The riders of the ninth group (50-55) are clad in petasos, short chiton, chlamys and boots and, last, the tenth group comprises horsemen (56-61) wearing short chiton and boots. Then comes the procession of chariots, which, as a result of the 1687 explosion, is very fragmentary and preserved only in interrupted stretches. Five blocks are missing altogether. Ten chariots are in the course, each taking up a single block. Some are standing still (XXVI), some starting (XXIX) and some race full speed ahead (XXXI). Depicted on the blocks that follow is the procession of the sacrifice. Taking part are thallophoroi with olive branches, musicians with citharas (kitharai), skaphephoroi with offering trays and the animals with their herdsmen.
You need to upgrade your Flash Player.