Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XLV

Παρά την κακή διατήρηση του λίθου αναγνωρίζονται τέσσερις ιππείς με κοντούς χιτώνες και χλαμύδες. Τον (124) που βρίσκεται ακριβώς στον διαχωριστικό αρμό των λίθων XLIV & XLV, ακολουθούν δύο ιππείς (125 & 126). Ο τελευταίος φοράει διπλά ζωσμένο χιτώνα και εμβάδες και καθώς στρέφει κατενώπιον καλύπτει σε μεγάλο μέρος τον σύντροφό του. Στη συνέχεια ο (127), του οποίου το άλογο εικονίζεται ολόκληρο, φοράει χιτώνα, χλαμύδα, εμβάδες και φέρει το δεξί του χέρι στο κεφάλι προφανώς για να στερεώσει καλύτερα την ταινία στο κεφάλι του. Στην άκρη του λίθου διακρίνεται το αριστερό πόδι του ιππέα (128) και το μπροστινό μέρος του αλόγου του, που εικονίζονται στον γειτονικό λίθο XLVI, δεξιά.

Block N XLV

Despite the poor preservation of this block, four horsemen wearing short chitons and chlamides can be detected. Number (124), which coincides exactly with the join between blocks XLIV and XLV, is followed by two horsemen (125 and 126). The second of these wears a double-belted chiton and boots. Since he is turned with torso virtually frontal, he hides most of his companion. Number (127), whose horse is fully shown, wears chiton, chlamys and boots. He raises his right hand to his head evidently to adjust his hair-band. At the edge of the block can be seen the left leg of rider (128) and the forequarters and head of his horse, which are depicted on the adjoining block XLVI to the right.
You need to upgrade your Flash Player.