Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XLIV

Τέσσερις ιππείς κρατούν με τα δυο τους χέρια τα ηνία. Σώζονται τα κεφάλια των δύο μεσαίων (122 & 123), γιατί των ακραίων (121 & 124) που πέφτουν πάνω στους αρμούς των πλαϊνών λίθων δεν σώζονται. Ο (122) φοράει αλωπεκή στο κεφάλι, κοντό χιτώνα διπλά ζωσμένο και μπότες, ενώ ο (123) χειριδωτό χιτώνα και εμβάδες, καθώς και ταινία στα μαλλιά του.

Block N XLIV

Four riders hold each the reins of their horses in both hands. The heads of the two middle figures (122 and 123) are preserved, whereas those of the figures (121 and 124) at the right and left ends of the block are missing since they coincided with the joins. Figure (122) has a fox-skin cap on his head, wears a double-belted short chiton and boots, whereas figure (123) is clad in a sleeved chiton and felt boots and he has a hair-band.
You need to upgrade your Flash Player.