Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β IV

Στον λίθο IV τρεις μικρόσωμοι νέοι (9-11) που φορούν ιμάτιο, οδηγούν τέσσερα κριάρια, από τα οποία τρία είναι σαφώς ορατά. Από τον πρώτο (9) σώζονται πτυχές από το κάτω μέρος του ιματίου του στην αριστερή γωνία. Ο δεύτερος νέος (10) σε στάση 3/4 προς τον θεατή στρέφει το κεφάλι του προς τον τρίτο (11) και οι δύο ακουμπούν το ένα χέρι τους στα κριάρια, τα οποία κατά την E. Simon προορίζονται για την Πάνδροσο.

Block N IV

On block IV three small youths (9-11) wearing himatia are leading four rams, three of which are clearly visible. Drapery folds of the lower part of the himation of the first figure (9) remain in the left corner of the block. A second youth (10), his stance 3/4 toward the viewer, turns his head around toward the third youth (11). Each rests a hand on the animal he drives, which E. Simon believes are designated for Pandrosos.
You need to upgrade your Flash Player.