Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XXXVIII

Εδώ έχουμε μιαν άλλη τριάδα ιππέων (103-105). Ο πρώτος (103) φοράει χιτώνα με κοντές χειρίδες διπλά ζωσμένο και εμβάδες, ο δεύτερος (104) καλύπτεται από το άλογο του τρίτου (105), ο οποίος στρέφει τον κορμό του για να κοιτάξει προς τα πίσω, σε μια στάση που επαναλαμβάνεται συχνά σε διάφορα σημεία της πομπής. Φοράει σανδάλια και χλαμύδα που αφήνει το σώμα του γυμνό, ενώ τα άκρα της τυλίγονται στους πήχεις των χεριών του.

Block N XXXVIII

Here too is a group of three riders (103-105). The first (103) wears a chiton, double-belted and with short sleeves, and felt boots. The second (104) is hidden by the horse of the third rider (105), who turns his body so as to look back, in a pose repeated frequently at intervals in the procession. He wears sandals and a chlamys with ends wrapped over his forearms, leaving his torso exposed.
You need to upgrade your Flash Player.