Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XXX

Η παράσταση αυτού του λίθου με τους τέσσερις ιππείς (77-80) μας είναι γνωστή από το σχέδιο του J. Stuart. Από τον ιππέα (77) σώζεται μικρότατο τμήμα του χιτώνα κοντά στον αριστερό αρμό. Ο ιππέας (78) γυρίζει προς τον μεσαίο (79) που φοράει χιτώνα, χλαμύδα και εμβάδες και ακολουθεί ο (80) που αφήνει κάποια απόσταση από τους ιππείς του λίθου XXXI.

Block N XXX

The depiction of four horsemen (77-80) on this block is known to us from the drawing by J. Stuart. Preserved is a very small piece of the chiton of rider (77) near the join at the left. Rider (78) turns back toward the middle rider (79) who wears chiton, chlamys and boots. He is followed by horseman number (80) who has left a little space between his horse and those following on block XXXI.
You need to upgrade your Flash Player.