Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XI

Ένας επόπτης (44) σε έντονο διασκελισμό με ιμάτιο στους ώμους, το οποίο λόγω της βίαιης κίνησης αφήνει γυμνό το γεροδεμένο κορμί, προσπαθεί να σταματήσει την πορεία των αλόγων, για να προστατέψει την ομάδα των πρεσβυτέρων που προχωρεί με αργό βήμα προς τα αριστερά, ανατολικά. Η ανατομική διάπλαση του επόπτη παρουσιάζει αναλογία με τους ανδρικούς κορμούς των αετωμάτων.

Block N XI

A marshal (44), over his shoulders his himation, which falls free in the vigourous action and exposes his well built torso, braces his legs apart in an effort to stop the course of the horses lest they overrun the group of elders who march ahead eastward with measured step, to the left. The anatomical modelling of the figure of the marshal shows similarities with the male torsos in the pediments.
You need to upgrade your Flash Player.