Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Α VII

Σε αντιστοιχία με το αριστερό τμήμα της ανατολικής ζωφόρου έχουμε στο βόρειο τμήμα της πομπής δεκαεπτά μορφές (47-63): τις δύο πιο πάνω (47, 48) του λίθου VI και δεκαπέντε (49 - 62) των λίθων VII - IX. Ενώ όμως στο νότιο τμήμα έχουμε έναν τελετάρχη και δεκαέξι κοπέλες, στο βόρειο έχουμε δεκατρείς κοπέλες και τέσσερις τελετάρχες, οι οποίοι έχουν ταυτισθεί και με τους επώνυμους ήρωες των τεσσάρων προκλεισθένειων φυλών. Ο ένας από αυτούς (49) κρατάει με τα δυο του χέρια κανούν, προφανώς με αντικείμενα για τη θυσία που πρέπει να έφεραν οι δύο κόρες (50 & 51). Στη συνέχεια εικονίζεται άλλο ζεύγος κορών (53 & 54) χωρίς να κρατούν τίποτε, προφανώς πρόκειται για εργαστίνες ή κανηφόρους. Και οι τέσσερις φορούν πέπλο, ιμάτιο και σανδάλια. Ο τελετάρχης (52) σε όψη 3/4 προς τα δεξιά κρατούσε με το κατεβασμένο δεξί του χέρι κάποιο αντικείμενο, ενώ με τον τεντωμένο δείχτη του αριστερού φαίνεται να έδινε κάποιο παράγγελμα ή προειδοποίηση στις δύο κόρες που στέκονταν μπροστά του (53, 54). Η επόμενη κόρη (55) κρατάει ομφαλωτή φιάλη στο δεξί της χέρι, όπως και οι τέσσερις τελευταίες των λίθων VIII (60 & 61) και IX (62 & 63). Η κόρη (56) που ακολουθεί, στρέφει προς την κάπως σε απόσταση κόρη (57) για να την βοηθήσει με το αριστερό της χέρι στη μεταφορά του θυμιατηρίου. Οι κόρες (58 & 59) φέρουν δύο οινοχόες. Ο λίθος VII είχε βρεθεί σε ανασκαφή από τον Γάλλο πρόξενο στην Aθήνα L.S.Fauvel ανατολικά του Παρθενώνα και γύρω στο 1818-1820 αποκαταστάθηκε από τον γλύπτη Β. Lange. Αυτή την εποχή πρέπει να έγιναν και οι ισχυρές απολαξεύσεις στα κεφάλια των μορφών.

Block E VII

In contrast to the left part of the east frieze, on the north part there are seventeen figures of the procession (47-63): the two figures on block VI described above (47, 48) and fifteen (49-62) on blocks VII-IX. Whereas on the south part of the east frieze there is a teletarch and sixteen maidens, on the north there are thirteen maidens and four teletarches who have been identified as the eponymous heroes of the four pre-Kleisthenic tribes. One of these figures (49) holds with both hands a kanoun, a reed bread-basket, evidently for sacrificial objects being brought by the two girls (50 and 51). They are followed by another pair of girls (53 and 54) who hold nothing and are probably ergastinai (weavers of the peplos) or kanephoroi (basket-carriers). All four are clad in peplos, himation and sandals.The teletarch (52), in 3/4 view toward the right, holds an object of some sort in his lowered right hand, while pointing with his left hand he appears to be giving an order to the two maidens standing before him (53 and 54). The next maiden (55) holds an omphalos phiale (shallow bowl with omphalos in centre) in her right hand, as do the four last figures of blocks VIII (60 and 61) and IX (62 and 63). The maiden (56) who follows turns toward the next maiden (57) standing a bit apart from her, in order with her left hand to help her to carry the thymiaterion (incense burner). The girls (58 and 59) are carrying two oinochoai. Block VII was found in an excavation east of the Parthenon by the French consul in Athens, L. S. Fauvel and around 1818-1820 it was restored by the sculptor B. Lange. This must have been the time when the heads of the figures were drastically cut.
You need to upgrade your Flash Player.