Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Ανατολική Ζωφόρος

Αποτελείται από οκτώ ή εννέα λίθους ( η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι λίθοι VII & VIII αποτελούσαν έναν ενιαίο λίθο) που είναι πολύ μεγαλύτεροι σε μήκος από των άλλων πλευρών. Ο μεσαίος λίθος V έχει μήκος 4.50 μ, ενώ οι γωνιαίοι είναι στενοί, γιατί αποτελούν τις στενές πλευρές των λίθων I της βόρειας ζωφόρου και XLVII της νότιας. Οι λίθοι και τα θραύσματα που σώζονται βρίσκονται διασκορπισμένα σε διάφορα μουσεία: στην Ακρόπολη οι λίθοι II & VI, στο Βρετανικό Μουσείο οι λίθοι I, III-V, VIII, στο Λούβρο ο λίθος VII. Ορισμένα θραύσματα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Palermo. Στην ανατολική ζωφόρο σε σχέση με τη δυτική παρατηρείται κάποια συμμετρία στη σύνθεση, καθώς καταλήγουν εδώ οι πομπές των δύο πλευρών.

East Frieze

The east frieze is comprised of eight or nine blocks (research has shown that VII and VIII formed a single block) that are considerably longer than the blocks of the other sides. The middle block V is 4.50 m. in length, whereas the corner blocks are narrow because they are in fact the narrow ends of block I of the north frieze and block XLVII of the south frieze. The surviving blocks and fragments are scattered among various museums: in the Acropolis are blocks II and VI, in the British Museum blocks I, III-V, VIII and in the Louvre block VII. In addition a number of fragments are in the British Museum and others are in the Archaeological Museum of Palermo. In contrast to the west frieze, the east frieze has a certain symmetry of composition, since it is the focal point of the processions of the other sides.
You need to upgrade your Flash Player.