Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Συντήρηση

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης υπήρξε η συντήρηση και αποκατάσταση της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα, που αποτελούσε τo τελευταίο τμήμα της ζωφόρου που έμενε στη θέση του, σε μήκος περίπου 20 μέτρων. Η δυτική ζωφόρος αποτελείται από 16 λίθους, από τους οποίους ο πρώτος και ο δεύτερος από βορρά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Οι λίθοι της ζωφόρου υπέστησαν μηχανικές καταπονήσεις και φθορές από τις διάφορες περιπέτειες του ναού στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του, από τις αστοχίες των προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης και από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Το 1978, προκειμένου να αποφευχθεί η όξινη προσβολή της γλυπτής επιφάνειας και η έκπλυση της σχηματιζόμενης γύψου, η δυτική ζωφόρος στεγάστηκε. Συνέπεια της επιλογής αυτής ήταν η κάλυψη της επιφάνειας των λίθων με επικαθίσεις αιθάλης και μαύρη κρούστα. Το 1992-93 πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση και η μεταφορά των λίθων της ζωφόρου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο της Ακρόπολης, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες συντήρησής της. Η συντήρηση των λίθων ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2005. Αρχικά επιδιώχθηκε η δομική αποκατάσταση των λίθων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν συγκολλήσεις θραυσμάτων, στερεώσεις στην επιφάνεια των λίθων και αφαίρεση των κονιαμάτων και των καρφίδων παλαιότερων επεμβάσεων. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε ο καθαρισμός της επιφάνειας από τις επικαθίσεις αιθάλης και τη μαύρη κρούστα. Μετά από συγκριτική μελέτη τεσσάρων μεθόδων καθαρισμού (μικροψηγματοβολή, επιθέματα με διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο, αναστροφή της γύψου, λέιζερ), ο καθαρισμός με λέιζερ αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικός σε όλες τις περιπτώσεις των επικαθήσεων και των υποστρωμάτων (έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, μάρμαρο). Το σύστημα καθαρισμού σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Κρήτης-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για λέιζερ τύπου Q-switched Nd: YAG. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε δύο μήκη κύματος (υπέρυθρο 1064nm και υπεριώδες 355nm) με δυνατότητα μεμονωμένης ή ταυτόχρονης χρήσης των δύο δεσμών σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες ενεργειών. Τέλος, επιχειρήθηκε η αισθητική βελτίωση του τελικού αποτελέσματος του έργου, με τη σφράγιση των ασυνεχειών των λίθων και την επίχρωση των επιφανειών θραύσης. Μετά τη συντήρησή τους, οι λίθοι της δυτικής ζωφόρου εκτίθενται πλέον στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Στη θέση τους, επάνω στο μνημείο, τοποθετήθηκαν αντίγραφα από τεχνητό λίθο.

Conservation

One of the most important projects of the Acropolis Restoration Service was the conservation and restoration of the Parthenon west frieze, the last part of the frieze to remain in its original position, some 20 metres long. The west frieze comprises 16 blocks, the first and second of which are in the British Museum. The frieze blocks have suffered mechanical stress and damage, from the passage of 2500 years, from the failure of previous interventions and from atmospheric pollution. In 1978 the frieze was sheltered in an effort to avoid acidic attack on the sculptured surface and the washing out of the gypsum formed. The result of this choice was the covering of the surface of the blocks with deposits of soot and black incrustation. In 1992-93 the frieze blocks were dismantled and transferred to a specially constructed laboratory in the Acropolis Museum, so that their conservation could begin. Conservation of the blocks began in 1999 and was successfully completed in 2005. Initially the work was focussed on structural restoration of the blocks, in the course of which fragments were joined, the surfaces were consolidated and the mortars and pins of earlier interventions were removed. The surface was then cleaned of soot deposits and the black incrustation. Following a comparative study of four cleaning methods (microblasting, absorptive poultices, gypsum inversion and laser), cleaning by laser proved to be the most effective in all cases of deposits and substrates (monochromatic surface layers and marble). The cleaning system was designed and developed by the Acropolis Restoration Service in collaboration with the Institute of Electronical Structure and Laser of the Technical and Research Foundation, Crete. This is the laser type Q-switched Nd: YAG. The prototype system can emit both at two wave lengths (infrared 1064nm and ultraviolet 355nm), individually or simultaneously. The blocks of the west frieze are now on exhibition in the Acropolis Museum. Copies of artificial stone have been set in their place on the monument.
You need to upgrade your Flash Player.