Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Αρχιτεκτονική

O Παρθενώνας ήταν ναός οκτάστυλος, περίπτερος, διπλός, με εξάστυλο αμφιπρόστυλο σηκό, διαστάσεων περίπου 70 μέτρα μήκος, 31 μέτρα πλάτος και ύψος 15 μέτρα. Oι δωρικοί εξωτερικοί κίονες είχαν κάτω διάμετρο 1,91 μέτρα και ύψος 10,5 μέτρα. Tο κτήριο αποτελείτο από 16.500 περίπου μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, προσαρμοσμένα τέλεια μεταξύ τους. O ναός χαρακτηρίζεται ως περίπτερος, επειδή έφερε περιμετρικά "πτερό" ή περίσταση, δηλαδή τέσσερις κιονοστοιχίες, και ως οκτάστυλος, επειδή σε κάθε μία από τις στενές πλευρές του είχε οκτώ κίονες. Σε κάθε μία από τις άλλες δύο, τις μακρές δηλαδή, πλευρές, είχε δεκαεπτά κίονες· και έτσι συνολικά το εξωτερικό πτερό αποτελείτο από σαράντα έξι κίονες. H πρόσοψη του ναού ήταν στα ανατολικά. Σηκός ονομάζεται ο κλειστός χώρος μέσα στον οποίο στεγαζόταν το μεγάλο άγαλμα της θεάς. O ναός χαρακτηρίζεται ως διπλός, επειδή ο σηκός του ήταν χωρισμένος σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα, στο ανατολικό και στο δυτικό, που δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Στο ανατολικό διαμέρισμα μια δωρική διώροφη κιονοστοιχία σε σχήμα Π πλαισίωνε το άγαλμα και υποβάσταζε τη στέγη, ενώ στο δυτικό διαμέρισμα τον ρόλο αυτό επιτελούσαν τέσσερις πανύψηλοι ιωνικοί κίονες. O σηκός είχε επίσης στις δύο στενές πλευρές του, μέσα από το πτερό, και δεύτερη σειρά, πάλι δωρικών κιόνων, που λέγεται πρόσταση και αποτελείτο από έξι κίονες. O ναός λοιπόν είχε συνολικά 46 + 12 = 58 κίονες. O χώρος ανάμεσα στην ανατολική πρόσταση και τον τοίχο του σηκού λέγεται πρόναος και ο αντίστοιχος στα δυτικά οπισθόναος. H στέγη του Παρθενώνα ήταν ξύλινη και καλυπτόταν από μαρμάρινα κεραμίδια. Tα περιμετρικά πτερά καθώς και ο πρόναος και ο οπισθόναος είχαν μαρμάρινες οροφές από μεγάλες οριζόντιες πλάκες, με φατνώματα, τετράγωνες βαθύνσεις με περιμετρικά κυμάτια και ζωγραφιστές διακοσμήσεις στο κέντρο. Ο Παρθενώνας ως αρχιτεκτόνημα ήταν φημισμένος για τις λεγόμενες εκλεπτύνσεις, αποκλίσεις από τις γεωμετρικές μορφές ή καμπυλότητες, χάρη στις οποίες το κτήριο έμοιαζε σαν ένας ζωντανός οργανισμός με εσωτερική πνοή.

Architecture

The Parthenon was a double temple, octastyle, peripteral with a hexastyle amphiprostyle cella. It was enormous, being some 70 meters long, 31 meters wide and 15 meters high. The Doric columns around the exterior had a lower diameter of 1.91 meters and they were 10.50 meters high. Some 16.500 architectural pieces of marble went into the construction of the building and they were all perfectly joined to each other. The temple is defined as peripteral because it was surrounded by a «pteron»; in other words it had four colonnades. It is called octastyle because at each end it had eight columns. The long sides had seventeen. Thus the exterior colonnade had a total of forty-six columns. The east end was the front of the temple. The cella is the closed space which housed the great statue of the goddess. The temple is characterised as double because the cella was divided into two separate compartments, one at the east and one at the west, which did not communicate with each other. In the eastern room a two-tiered Doric colonnade, Π-shaped in plan, enclosed the statue and supported the roof. The roof over the western room was supported by four very tall Ionic columns. At each end, within the «pteron», there was a second row of columns, likewise Doric, known as the prostasis, with six columns. The temple thus had in its exterior a total of 46 + 12 = 58 columns. The space between the east prostasis and the cella forms the pronaos or east portico; the corresponding space at the west is the opisthonaos or rear portico. The roof of the temple was made of wood and it was covered by marble tiles. The peripteral colonnades, the pronaos and opisthonaos all had marble ceilings of large horizontal blocks, with coffers, square sunken panels with border mouldings of double curvature (cymatia) and a painted decoration in the centre.
You need to upgrade your Flash Player.