Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

εισαγωγή

H ζωφόρος του Παρθενώνα είναι μία συνεχής ζώνη με ανάγλυφες παραστάσεις, που περιέτρεχε το πάνω μέρος του σηκού, του κυρίως ναού, μέσα από την εξωτερική κιονοστοιχία του.|Θέμα της ήταν η πομπή προς την Aκρόπολη που γινόταν κατά τα Mεγάλα Παναθήναια, (Αγώνες που έμειναν... στα αγγεία), τη γιορτή προς τιμήν της θεάς Aθηνάς, με αποκορύφωμα την παράδοση του πέπλου, του δώρου των Aθηναίων στη θεά (Ένα δώρο για τη θεά Αθηνά).|H ζωφόρος αποτελείτο από 115 λίθους και είχε συνολικό μήκος 160 μέτρα.|Η σύνθεση περιελάμβανε 378 ανθρώπινες και θεϊκές μορφές (Γνωριμία με τις μορφές της πομπής) και διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες:|η προετοιμασία της πομπής, στη δυτική πλευρά (Συνθέτω τη δυτική ζωφόρο),|η κυρίως πομπή με την παράταξη ιππέων (Παρατηρώντας τα άλογα) & (Και ξαφνικά το άλογό μου έγινε μαρμάρινο...)|και αρμάτων (Το κρυμμένο άρμα) στις μακριές πλευρές,|η πομπή των προσφορών και των ζώων για τη θυσία (Πορεία προς τον βωμό) επίσης στα πλάγια αλλά και στα δύο άκρα της ανατολικής πλευράς|και τέλος οι θεοί (Ολύμπια αινίγματα: Βρες τους θεούς)|και η κυρίως λατρεία με την παράδοση του πέπλου στο μέσον της ανατολικής πλευράς.|Πλούσια χρώματα και μεταλλικά εξαρτήματα έκαναν τη ζωφόρο πολύ εντυπωσιακή (Χρωματίζοντας έναν λίθο της ζωφόρου).|Μέσα στα χρόνια το μοναδικό αυτό γλυπτικό σύνολο έζησε πολλές περιπέτειες και υπέστη πολλές φθορές, κάνοντας απαραίτητο τον καθαρισμό της επιφάνειάς του (Γίνε συντηρητής).

introduction

The frieze of the Parthenon is a continuous band with representations in relief that encircles the upper part of the cella, the main part of the temple within the outer colonnade.|The theme represented was the procession to the Acropolis that formed part of the Great Panathenaia, (Contests that remained…on pottery), the festival in honour of the goddess Athena, culminating in the presentation of the peplos, the gift of the Athenians to their patron goddess (A gift for the goddess Athena).|The frieze comprised 115 blocks and it had a total length of 160 metres.|The composition included 378 human and divine figures (Meeting the figures of the procession) and it can be divided into the following units:|preparation for the procession, on the west side (Composing the west frieze),|the main procession with the groups of horsemen (Observing the horses) & (Suddenly my horse turned into marble…)|and chariots (The hidden chariot) on the long sides,|the sacrificial procession of offerings and animals (Procession to the altar) likewise on the long sides but also on the two ends of the east frieze,|the presence of the gods and goddesses (Olympic riddles: Identifying the gods and goddesses)|and the main cult scene with the handing over of the peplos in the middle of the east side.|Rich colours and metal attachments made the frieze very impressive (Colouring a frieze block).|Through the years this unique sculptural aggregate lived through many difficulties and suffered much damage, making the cleaning of its surface unavoidable (Become a conservator).
You need to upgrade your Flash Player.