Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

ένα δώρο για την θεά Αθηνά

Στη μέση της ανατολικής Ζωφόρου απεικονίζεται η σημαντικότερη αλλά και πιο αινιγματική σκηνή της πομπής των Παναθηναίων, η παράδοση του πέπλου, του δώρου των Αθηναίων, προς τη θεά Αθηνά. Μία σεβάσμια μορφή, ίσως ο Άρχων-Βασιλεύς και ένα παιδί κρατούν τον πέπλο, όπου εικονίζονταν σκηνές από τη Γιγαντομαχία. Έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις σχετικά με το ποιος δίνει τον πέπλο σε ποιον, για να τον προσφέρει στο άγαλμα· ο Άρχων- Βασιλεύς στο παιδί ή το παιδί στον Άρχοντα-βασιλέα; Παρατήρησε την εικόνα και προσπάθησε να την συνθέσεις.

a gift for the goddess athena

Depicted in the middle of the east frieze is the most important, yet most enigmatic moment in the Panathenaic procession, the ceremony of handing over the peplos, the gift of the Athenians to the goddess Athena. Beside them a venerable figure, perhaps the King-Archon and a boy together hold the peplos. There has been much discussion as to who is giving, who receiving the peplos in order to take it to the statue, the King–Archon to the boy or the boy to the King–Archon. Look at the image and solve the puzzle.
You need to upgrade your Flash Player.