Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Η ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή μέσα από την παρούσα εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Α΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων – Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η εφαρμογή απευθύνεται στους ειδικούς επιστήμονες, στο ευρύτερο κοινό, αλλά και στα παιδιά μέσα από τα ψηφιακά της παιχνίδια. Σε αυτήν έχουν συγκεντρωθεί και υπομνηματισθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα φωτογραφίες όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου των μουσείων Ακρόπολης, Βρετανικού και Λούβρου, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί με τα σωζόμενα σχέδια του J.Carrey (1674) και του J.Stuart (1751), με σκοπό να δοθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του συνόλου. Η εφαρμογή ανανεώνει και αναβαθμίζει την προηγούμενη ψηφιακή εκδοχή.

The Parthenon Frieze

The Parthenon Frieze, a unique work of art, is presented in digital form through the present application which was developed by the Hellenic Ministry of Culture - Acropolis Restoration Service - First Ephorate of Prehistoric & Classical Antiquities – Department of Information & Education and the National Documentation Centre - National Hellenic Research Foundation. This virtual representation of the Parthenon Frieze is addressed to archaeologists, to the general public, but also to children through its online games. Ιn this application photographs of all the friezeblocks preserved today in the Acropolis Museum, the British Museum and the Louvre have been gathered together and annotated in Greek and in English. In order to present the entire frieze, to the extend possible, the photographs have been combined with the drawings of J. Carrey (1674) and J. Stuart (1751). This application upgrades the previous digital version
You need to upgrade your Flash Player.